top of page

Na čo si dať pozor pri podpise pracovnej zmluvy

Podpis pracovnej zmluvy je dôležitým krokom pri vstúpení do nového pracovného vzťahu. Táto dohoda definuje práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa, a preto je nevyhnutné venovať jej dostatočnú pozornosť. Pred tým, ako zmluvu podpíšeš, máš plné práve ju podrobne preštudovať a v prípade, že niektoré informácie chýbajú alebo nie sú korektné, požiadať zamestnávateľa, aby ju opravil.


Aby sa ti ľahšie orientovalo pri podpisovaní zmluvy, sme pripravili zoznam toho, čo všetko by sa ti hodilo na nej preveriť.

 

Dozvieš sa:

 • Rozdiel medzi ústnou a písomnou zmluvou

 • Čo musí obsahovať každá zmluva

 • Ako to je so skúšobnou dobou

 • Prečo dať pozor na konkurenčnú doložku

 • Máš v rukách zmluvu podpísanú od obidvoch strán?
 

 

Rozdiel medzi ústnou a písomnou zmluvou

 

Aj napriek tomu, že sme bežne zvyknutí na zmluvu v písomnej forme, za platnú sa považuje aj ta ústna, a to v prípade, že boli jasne a konkrétne dohodnuté všetky potrebné náležitosti. Za ústnu pracovnú zmluvu môžeme viac menej považovať aj prípad, kedy si všetky podmienky dohodneme a odsúhlasíme na pohovore so zamestnávateľom. Ešte stále je však istejšie mať právny dokument, ktorý potvrdzuje túto skutočnosť, a práve preto sa odporúča vždy uzatvoriť aj zmluvu písomnú.

 

Ústna dohoda je menej formálna a môže byť náchylná na nedorozumenia a konflikty a písomná podoba zmluvy môže naopak slúžiť ako dôkaz o podmienkach, na ktorých sme sa dohodli so zamestnávateľom.

 

Čo musí obsahovať každá zmluva

 

Každá zmluva by mala obsahovať tieto základné informácie týkajúce sa pracovného vzťahu:


 • Druh práce – Zmluva by mala jednoznačne definovať druh práce, ktorú budeš vykonávať. Tieto informácie by mali zahŕňať aj popis pracovných povinností a očakávaní od zamestnanca.

 • Miesto výkonu – Tu by mala byť uvedená presná adresa spoločnosti alebo iné dohodnuté miesto výkonu práce.

 • Deň nástupu do práce – Zmluva by mala jasne určovať presný dátum, ktorým začína pracovný vzťah.

 • Výška mzdy – Tu by mala byť presne špecifikovaná základná mzda, prípadné bonusy, príplatky a iné odmeny.

 • Spôsob výplaty mzdy – V zmluve by mal byť uvedený spôsob výplaty mzdy ako aj dátum, do ktorého je zamestnávateľ povinný uhradiť čiastku.

 • Pracovný čas – Tu by mal byť presne vymedzený počet hodín za týždeň, ktoré je zamestnanec povinný odrobiť.

 • Výmera dovolenky – Táto časť zmluvy by mala definovať počet dní dovolenky alebo odkazovať na spôsob jej výpočtu.

 • Dĺžka výpovednej lehoty – Tento bod určuje zamestnávateľ, no väčšinou lehota trvá dva alebo niekedy aj tri mesiace.  Na ukončení pracovného pomeru sa dá dohodnúť aj predčasne.

 

Sú všetky údaje sú v súlade s tým, čo očakávaš?

 

Super, tvoja zmluva má jasne uvedené všetky vyššie spomínané náležitosti, ale súhlasia s tým, na čom si sa dohodol/la s zamestnávateľom? Daj si hlavne pozor na informácie týkajúce sa mzdy a pracovného času či benefitov a dovolenky. Over, či sa ťa týka práca cez víkend alebo v noci, či sa ťa týkajú príplatky za nadčasy alebo sviatky a v akom rozsahu sa ti ich zamestnávateľ zaväzuje platiť, či zmluva obsahuje zmienku o benefitoch (služobné auto, počítač, atď.).

 

Ako to je so skúšobnou dobou

 

Možno to niekoho prekvapí, ale absolvovanie skúšobnej doby pri nástupe do zamestnania, nie je žiadnou povinnosťou, ktorá by sa zamestnancovi pripisovala automaticky. Naopak, ak na nej zamestnávateľ trvá, musí byť písomne dohodnutá najneskôr dňom nástupu do práce.

 

Skúšobná doba môže byť dohodnutá maximálne na 3 mesiace v prípade bežného zamestnanca. Výnimkou je nástup na pozíciu vedúceho zamestnanca, kedy sa vie predlžiť až na 6 mesiacov. Skúšobná doba sa zároveň nemôže dohodnúť či predlžovať v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na dobu určitú s tým istým zamestnancom.

 

Prečo dať pozor na konkurenčnú doložku

 

Konkurenčná doložka je záväzok zamestnávateľovi, že po dobu maximálne 1 roka po skončení pracovného pomeru nebudeme vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má konkurenčný charakter k činnosti, ktorú sme vykonávali u neho. V preklade to znamená, že si nemôžeš v danej oblasti založiť vlastné podnikanie ani ísť pracovať k inému zamestnávateľovi, preto si musíš dať veľký pozor, či si to naozaj ochotný/á podpísať. Samozrejme, nikto ti nemôže len tak zakázať niečo vykonávať a odrezať ťa tak od možného príjmu, preto za takéto obmedzenie musí zamestnávateľ zamestnancovi poskytnúť primeranú náhradu, a to najmenej 50 % priemerného mesačného zárobku za každý mesiac plnenia tohto záväzku.

 

Máš v rukách zmluvu podpísanú od obidvoch strán?

 

Všetko sedí, zmluva je podpísaná a ostáva už len posledný bod. Predtým, ako začneš pracovať, uistí sa, že máš v rukách platnú zmluvu, ktorú podpísali obidve strany – ty ako zamestnanec a tvoj nový zamestnávateľ. Podpísaná zmluva slúži ako záväzný dokument, ktorý definuje tvoj pracovný vzťah z právneho hľadiska, a je dôležité mať o dohode tento platný záznam pre prípad, že by v budúcnosti nastali komplikácie alebo by sme zmluvu potrebovali niekam doložiť.

 

551 views0 comments

コメント


bottom of page