top of page

Ochrana osobných údajov

spoločnosti UBBE

 

Spoločnosť UBBE s.r.o., so sídlom Konventná 9, Bratislava, 81103,  IČO: 53 706 641, zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 156602/B (ďalej len „UBBE“) sa ako prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov klientov vo vysokej miere stará o ich zabezpečenie.

 

Problematiku ochrany Vašich osobných údajov upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“), ako i zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon GDPR“), spolu aj ako GDPR (ďalej len „GDPR“).

 

Prosím venujte nasledovným informáciám Vašu pozornosť.

 

PREVÁDZKOVATEĽ, Ktorý spracováva vaše osobné údaje

 

Spoločnosť UBBE sa zameriava najmä na oblasť marketingových, reklamných služieb, správu sociálnych sietí, sprostredkovanie zamestnania a prieskumu trhu a verejnej mienky. V tejto súvislosti spracováva osobné údaje svojich klientov.

 

Spoločnosť UBBE je voči svojim klientom v postavení prevádzkovateľa. Prevádzkovateľom je v zmysle GDPR akákoľvek osoba, ktorá sa rozhodla vykonávať činnosť, ktorej súčasťou je, okrem iného, aj spracúvanie osobných údajov, pričom táto určuje účely a prostriedky ich spracovania.

 

Kontaktné údaje PREVÁDZKOVATEĽA

 

Ubbe s.r.o.

Konventná 9

Bratislava, 81103

Mail: info@ubbe.sk

 

DRUHY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Osobným údajom je akákoľvek informácia, resp. ich kombinácia, týkajúca sa fyzickej osoby, na základe ktorej/ých ju možno konkrétne identifikovať. Osobnými údajmi sú buď kombinácie „všeobecnejších“ osobných údajov (napr. meno, priezvisko a e-mail), alebo v niektorých prípadoch postačuje aj jeden identifikačný nezameniteľný osobný údaj (napr.rodné číslo, č.OP a pod.).

 

Spoločnosť UBBE spracováva tieto kategórie osobných údajov:

 

Meno a priezvisko

E-mailová adresa

Telefónne číslo

Vek

Pohlavie

Adresa trvalého a prechodného bydliska

Rodinný stav

Fotografie

Údaje o vzdelaní

Údaje o pracovných skúsenostiach

Doplňujúce informácie uvedené uchádzačom v zaslanom životopise

IP adresa

Rodné číslo

Bankové spojenie

Údaje o zdravotnej poisťovni

OP, Pas

Cookies

 

Zdroje získaVAnia osobných údajov

 

UBBE získava Vaše osobné údaje priamo od Vás pri kontaktovaní nás osobne, mailom, alebo cez našu webstránku.

 

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vaše osobné údaje sú spracovávané iba na účely súvisiace s predmetom činnosti UBBE.

 

V praxi to znamená na účely:

 

 • uzatvorenia a plnenia zmluvy o poskytovaní služieb;

 • uzavretie pracovnej zmluvy;

 • sprostredkovanie zamestnania;

 • vedenia účtovníctva;

 • poskytovania konzultačných služieb;

 • priameho marketingu – zasielanie propagačných a informačných materiálov v súvislosti s poskytovaním služieb.

 

Právny základ spracovania osobných údajov

 

Právnym základom pre toto spracúvanie môže byť podľa konkrétnej situácie:

 

 • na základe Vášho súhlasu na jeden alebo viac konkrétnych účelov – napr. sprostredkovanie zamestnania, nezáväzná konzultačná otázka, marketing;

 • z dôvodu plnenia zmluvy;

 • plnenie zákonnej povinnosti spoločnosti – napr. zákon o účtovníctve, archivácii a pod.;

 • z dôvodu oprávneného záujmu – priamy marketing, ak sa už stanete klientom UBBE.

 

Príjemcovia Vašich osobných údajov

 

Za účelom možnosti poskytovať Vám komplexné a kvalitné služby spoločnosťou UBBE je nevyhnutné, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté vybraným osobám, spolupracujúcim s UBBE. Ide o zamestnávateľa poskytujúce voľné pracovné miesta, servisné spoločnosti, ako advokátske kancelárie, účtovné a daňové spoločnosti, IT spoločnosť, príslušné štátne orgány a ďalšie osoby nevyhnutné k riadnej činnosti spoločnosti UBBE.

UBBE pri výbere zmluvných partnerov dbá na ich spoľahlivosť a v zmluve so zmluvným partnerom sú vždy určené aj pravidlá ochrany osobných údajov.

 

Následky neposkytnutia osobných údajov

 

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu, následkom ich neposkytnutia bude nemožnosť uzatvoriť takúto zmluvu. Poskytnutie Vašich osobných údajov je však dobrovoľné.

 

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov oprávnený záujem, ste povinní toto spracúvanie strpieť, s možnosťou práva namietať takéto spracovávanie.

 

Osobitný režim udelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov

 

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov Váš súhlas, pri jeho neposkytnutí nemôže dôjsť k poskytovaniu služieb zo strany UBBE.

 

Takýto súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to doručením oznámenia spoločnosti UBBE na jej kontaktné údaje uvedené vyššie. Obsahom oznámenia musí byť jednoznačné odvolanie udeleného súhlasu.

 

Odvolaním súhlasu na spracovanie osobných údajov nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov vykonaná pred odvolaním.

 

Odvolaním Vášho súhlasu však automaticky nemusí dôjsť ku skončeniu spracovania tých Vašich osobných údajov, ktoré spracováva UBBE na inom právnom základe, o čom sa môžete u nej informovať (napr. na základe zákona o archivácii, účtovníctve a pod.).

 

aké sú Vaše práva

 

GDPR Vám umožňuje využiť v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov nasledovné práva:

 

 • máte právo sa obrátiť na a požadovať prístup k Vašim osobným údajom (potvrdenie o tom, či sa spracovávajú Vaše osobné údaje),

 • máte právo na informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje (teda kto ich našej spoločnosti poskytol, odkiaľ sú),

 • máte právo na informácie, aké Vaše osobné údaje sa spracovávajú,

 • máte právo na výmaz, opravu a právo namietať spracovanie Vašich osobných údajov - ak nesúhlasíte s ich spracovaním,

 • máte právo na obmedzenie spracovávania vašich osobných údajov (napr. vylúčiť ich spracovanie na marketingové účely),

 • máte právo na prenos Vašich osobných údajov k inej osobe.

V prípade ak to uznáte za vhodné a potrebné, môžete sa so sťažnosťou obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

 

 

Doba úschovy vašich osobných údajov

 

Spoločnosť UBBE uchováva Vaše osobné údaje iba po nevyhnutne potrebnú dobu, následne sú pod dohľadom zlikvidované.

 

Ak sa spracovávajú osobné údaje z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti – tieto sa uchovávajú po dobu vyžadovanú príslušným zákonom.

 

V prípade zmluvného vzťahu sa Vaše osobné údaje spracovávajú po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne sú uchovávané po dobu určenú osobitnými právnymi predpismi, napr. zákonom o archívnictve, zákonom o účtovníctve, daňovými zákonmi (spravidla 10 rokov) a v prípade potreby sa tieto doby predlžujú o všeobecné premlčacie doby (v rámci možných súdnych konaní).

 

Ak sa spracovávajú osobné údaje z dôvodu oprávneného záujmu, osobné údaje sa uchovávajú po dobu trvania príslušného oprávneného záujmu a počas doby, po ktorú je možné uplatňovať, preukazovať alebo obhajovať práva a nároky z oprávneného záujmu alebo súvisiace s oprávneným záujmom.

 

Ak sa spracovávajú osobné údaje na základe Vášho súhlasu, uschovávajú sa tieto po dobu, na ktorú bol súhlas udelený alebo do času odvolania súhlasu, s výnimkou ak existuje na ich ďalšie spracovanie iný právny dôvod (napr. zákon o archívníctve, účtovníctve a pod.).

 

Cezhraničný prenos

 

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EU, Island, Nórsko, a Lichtenštajnsko) sa neuskutočňuje.

 

Spôsob spracovania vašich osobných údajov

 

Vaše osobné údaje sa spracovávajú v elektronickej podobe a/alebo v listinnej podobe.

 

UBBE nevykonáva automatizáciu a profilovanie pri spracovaní osobných údajov, t.j. vyhodnocovanie správania klienta a ponúkanie produktov na mieru.

 

BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

UBBE prijala v rámci bezpečnosti ochrany Vašich osobných údajov príslušné opatrenia na zamedzenia ich úniku alebo znehodnotenia, a to v kvalite súčasného technického vývoja.

 

Tieto opatrenia sú podrobne rozpísané a definované vo vnútornom predpise spoločnosti, pričom každý člen štatutárneho orgánu/zamestnanec/spolupracovník, ktorý prichádza do kontaktu s osobnými údajmi je povinný sa s nimi oboznámiť a tieto dodržiavať, spolu s organizačnými a personálnymi opatreniami, ktoré zamedzujú, resp. minimalizujú ich únik, stratu alebo zneužitie.

bottom of page