top of page

Na čo si dať pozor pri zakladaní živnosti?

Založenie živnosti sa stáva čoraz populárnejšou alternatívou ku klasickému zamestnaniu. Oproti iným formám podnikania prináša množstvo výhod, a tak sa ľudia čoraz častejšia uberajú práve touto cestou. Je však veľmi dôležité celý proces neuponáhľať a podrobne si preštudovať informácie, pred tým ako svoju živnosť oficiálne ohlásime. My sme si pre vás pripravili podrobný prehľad toho, čo sa oplatí vedieť a na čo si dať pozor pri zakladaní živnosti.


Dozviete sa:

  • Čo je a ako funguje živnosť

  • Čo obnáša jej založenie

  • Koľko ma to bude stáť?

  • Najčastejšie chyby pri zakladaní živnosti
 

Čo je a ako funguje živnosť

Živnosť je jednou z najpopulárnejších, najjednoduchších a najlacnejších foriem podnikania pre fyzické osoby. Zákon ju definuje ako sústavnú činnosť vykonávanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku. Živnostenské podnikanie je jednou z najbežnejších foriem podnikania na Slovensku a je regulované zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Na založenie živnosti nám väčšinou stačí len pár eur (ak nepočítame odvody) a celý proces zaberie len pár dní.


Pred tým, ako sa radostne pustíme do zakladania živnosti však musíme uvedomiť aj to, že tento druh podnikania sa viaže na nás ako fyzickú osobu priamo. Z toho, okrem povinnosti platiť odvody na zdravotné či sociálne poistenie (napr. pri s.r.o. to neplatíme), vyplýva aj skutočnosť, že za svoje podnikanie ručíme celým svojim majetkom (nie len spojeným s podnikaním). V prípade neúspechu nášho biznisu sa nás to teda dotkne o niečo viac.


Existujú 3 druhy živnosti, a to:

Voľná - Najjednoduchší a najbežnejší typ živnosti. Na jej založenie nie je potrebné preukazovať odbornú spôsobilosť. Napr. administratívne služby, marketingové služby alebo maloobchod. 

Remeselná - Vyžaduje preukázanie odbornej spôsobilosti, čo znamená, že podnikateľ musí mať vzdelanie alebo prax v danom odbore. Zvyčajne ju dokladáme výučným listom, maturitným vysvedčením alebo dokladom o ukončení vyššieho odborného vzdelania, prípadne praxou v odbore. Napr. krajčírstvo, stolárstvo alebo pekárstvo.

Viazaná - Najnáročnejšia na splnenie požiadaviek, pretože okrem preukázania odbornej spôsobilosti sa často vyžadujú aj ďalšie povolenia alebo licencie od príslušných orgánov. Podnikateľ musí preukázať vzdelanie, prax a často aj úspešne absolvovať odborné skúšky. Napr. prekladateľské a tlmočnícke služby, realitná činnosť alebo prevádzkovanie cestovnej kancelárie.


Čo obnáša jej založenie


Založenie živnosti je vcelku jednoduchý proces, ktorý nie je obmedzený žiadnymi prísnymi podmienkami. V základe stačí, že máme viac ako 18 rokov, sme spôsobilí na právne úkony a máme bezúhonnosť. Toto však platí iba pre voľné živnosti, v prípade tých viazaných alebo remeselných musíme preukázať aj odbornú spôsobilosť, napríklad vyučením v odbore, praxou alebo iným platným dokladom.


Vzhľadom na to, že sa jedna o podnikanie, tak musíme mať určené aj adresu a predmet podnikania. Od predmetu podnikania sa následne odvíja druh živnosti. Adresou podnikania môže byť buď naše miesto trvalého pobytu (najľahší variant), iná nehnuteľnosť alebo virtuálne sídlo. V druhom prípade musíme mať aj písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti s úradne overeným podpisom. Virtuálne sídlo je komerčnou službou, ktorú ponúkajú niektoré spoločnosti, kedy za mesačný poplatok nám poskytujú adresu a súvisiace s ňou služby. Aj v tomto prípade musíme súhlas s naším pôsobením na adrese úradne doložiť.


Aj keď spĺňame všetky uvedené podmienky a máme všetky potrebné doklady na to, aby sme mohli začať podnikať, musíme živnosť ohlásiť na okresnom živnostenskom úrade príslušnom k miestu nášho trvalého bydliska. To môžeme urobiť osobne alebo elektronicky cez web slovensko.sk alebo špecializované komerčné spoločnosti.


Osobné ohlásenie je konzervatívnejším a drahším variantom, zatiaľ čo zvyšne varianty vieme vybaviť aj z pohodlia domova.


Slovensko.sk ako možnosť tiež nemusí byť pre všetkých, pretože vyžaduje občiansky preukaz s čipom, čítačku kariet a elektronický podpis. Je to však najlacnejší variant.


Najjednoduchším a najobecnejším riešením bude ohlásenie živnosti prostredníctvom tretej strany, to však so sebou nesie určité poplatky navyše, väčšinou v rozmedzí 10 až 20 EUR.


Koľko ma to bude stáť?

Obecne platí, že živnosť je najlacnejšou formou podnikania, čo sa týka počiatočných nákladov. Ak zakladáme živnosť osobne na živnostenskom úrade, tak zaplatíme najvyššie poplatky, a to 7 EUR v prípade voľnej živnosti a až 22 EUR za remeselnú alebo viazanú. Ak svoje podnikanie ohlasujeme elektronicky tak voľnú živnosť máme zadarmo a za ostatné druhy zaplatíme len 50 % z pôvodnej sumy.


Odvody a dane

Počas prevádzkovania živnosti môžeme počítať s podobnými druhmi poplatkov ako pri klasickom zamestnaní, a to preddavky na zdravotné a sociálne poistenie a dane.


V roku 2024 je výška minimálnych mesačných preddavkov do zdravotnej poisťovne 97.80 EUR. Takéto preddavky platíme prvý rok, až kým nám poisťovňa nevyhotoví ročné zúčtovanie vzhľadom na náš vymeriavací základ. Po zúčtovaní nám môžu vzniknúť preplatky alebo nedoplatky. Zároveň sa takto vypočíta výška preddavkov na ďalší rok.


V prípade sociálnej poisťovne sa odvody počítajú až po ročnom zúčtovaní, a teda až po prvom roku podnikania. Až do júla 2025 tak nemusíme platiť nič a následne buď minimálnu sumu 216,13 EUR alebo 33,15% z vymeriavacieho základu, ak je vyšší ako 652 EUR.


Živnostník neplatí dane na nejakej stanovenej mesačnej báze, ako sme možno zvyknutí z bežného zamestnania, ale až v po podaní daňového priznania. Výhodou je, že ako fyzická osoba môžeme uplatniť daňové výhody (nezdaniteľná časť, daňový bonus, a pod.) a zároveň môžeme zo základu dane odpočítať buď reálne výdavky spojené s podnikateľskou činnosťou alebo paušálne (60 % z príjmov, maximálne do výšky 20.000 EUR).

 

Najčastejšie chyby pri zakladaní živnosti

Jednou z najčastejších chýb pri zakladaní živnosti je nesprávny výber podnikateľskej činnosti. Je veľmi dôležité podrobne preštudovať možné okruhy podnikania, čo všetko do nich spadá a do ktorej kategórie živností ich zaraďuje zákon. Od výberu podnikateľskej činnosti sa totiž odvíjajú napríklad aj poplatky pri zakladaní alebo to, ktoré faktúry bude možné počítať do reálnych výdavkov pri daňovom priznaní.


Mnohí začínajúci podnikatelia sa púšťajú do živnosti, pretože chcú ušetriť, ale neberú do úvahy svoj podnikateľský plán. Ak napríklad chceme mať biznis, ktorý sa ľahšie škáluje, má viacero vlastníkov a podobne, tak môže byť oveľa vhodnejšou voľbou s.r.o.


Ďalším problémom pri živnostiach vie byť nezaistenie kvalitného účtovníctva alebo poradenstva hneď od začiatku. Samozrejme, svoje odvody a povinnosti vieme spravovať sami, ale pri množstve administratívy popri samotnom podnikaní sa môžeme dopustiť nepríjemných chýb.


Nevyužitie štátnych príspevkov nie je priamo chybou, ale skôr premrhaná príležitosť. Mnohí začínajúci živnostníci ani nevedia, že sa na nich tento príspevok môže vzťahovať. Maximálna výška príspevku môže dosiahnuť 7 534,48 EUR, prípadne v krajoch s mierou nezamestnanosti nižšou ako slovenský priemer to bude 5 650,86 EUR. Hlavnou podmienkou je evidencia na úrade práce po dobu aspoň 3 mesiacov. Táto doba sa vie vyšplhať až na 12 mesiacov, ak sme už mali otvorenú živnosť a následne ju zrušili. Zároveň je nutné vypracovať podnikateľský plán s kalkuláciou nákladov a prevádzkovať živnosť nepretržite najmenej 2 roky.

160 views0 comments

Comments


bottom of page