top of page

Zakladať alebo nezakladať s.r.o.? Výhody a nevýhody

Chceš podnikať a nevieš či ostať pri živnosti alebo si založiť s. r. o.? Každá z týchto možností má svoje výhody a nevýhody a je vhodná odlišnú skupinu ľudí. Či už sa jedná o odvody, počty zamestnancov alebo rozdiely voči iným formám podnikania – dnes si podrobne rozoberieme spoločnosť s ručením obmedzeným.

 

Dozviete sa:

  • Čo je spoločnosť s ručením obmedzeným

  • Ako založiť s. r. o.

  • Hlavný rozdiel voči živnosti

  • Poplatky a odvody spojené s s.r.o.
 

Čo je spoločnosť s ručením obmedzeným?


Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) je jednou z najobľúbenejších foriem podnikania v rámci obchodných spoločností na Slovensku. Jedná sa o právnickú osobu, ktorá má vlastnú právnu subjektivitu a v spojitosti s tým musí mať aj vlastné obchodné meno, sídlo, orgány spoločnosti a predmety podnikania, v rámci ktorých vykonáva podnikateľskú činnosť. S. r. o. považujeme za takzvanú kapitálovú spoločnosť, čo znamená, že ide o typ spoločnosti, ktorá tvorí základné imanie z vkladov spoločníkov.

 

Ako založiť s.r.o.?


Spoločnosť s ručením obmedzeným môžeme ako založiť, tak aj kúpiť. V tomto článku sa však pozrieme na prvý prípad – vytvorenie úplne nového právneho subjektu.

 

S. r. o. môžu založiť ako fyzické, tak aj právnické osoby. Ak sme fyzická osoba nad 18 rokov schopná právnych úkonov a zároveň nemáme daňový dlh, nedoplatky na sociálnom poistení či problémy spojené s exekúciou, tak v prípade, že máme potrebné finančné prostriedky, môžeme bez problémov zažiadať o s. r. o.. Ak sa zároveň chystáme byť konateľom tejto spoločnosti, teda osobou, ktorá ju navonok zastupuje vo všetkých právnych veciach, tak musíme ku žiadosti doložiť aj doklad o bezúhonnosti.

 

Prvým krokom, po povinnom určení sídla firmy, konateľov a získania živnostenského oprávnenia na jednotlivé predmety činnosti, je príprava zakladajúcich dokumentov. Podpis týchto dokumentov musí byť úradne overený pred notárom. V prípade, že zakladáme s. r. o. ako jednotlivec, musíme priložiť aj zakladateľskú listinu. Ak je zakladateľov viac, prikladá sa spoločenská zmluva s overenými podpismi všetkých zakladateľov. Medzi iné potrebné dokumenty môžu patriť vyhlásenie jedného spoločníka, vyhlásenie zakladateľa, stanovy a podpisový vzor konateľa alebo konateľov.

 

Následne musíme podať návrh na zápis našej novej firmy do obchodného registra. Môžeme ho podať osobne na živnostenskom úrade alebo elektronicky. Ak podávame návrh osobne, tak musíme okrem dokumentov priniesť aj kolky v hodnote 300 EUR. V prípade elektronickej žiadosti je poplatok o polovicu nižší.

 

Hlavný rozdiel voči živnosti


Živnosť sa považuje za jednoduchšiu a lacnejšiu alternatívu pre jednotlivcov, ktorí nechcú podnikať vo väčšom formáte. Živnosť sa viaže na fyzickú osobu, zatiaľ čo s.r.o. funguje ako právny subjekt a my sme len jej spoločníkom. Zároveň spoločnosť s ručením obmedzeným môže mať takýchto spoločníkov viac ako len jedného (maximálne 50 spoločníkov). Od tejto skutočnosti sa odvíja aj výška poplatkov či riziko a ručenie. Živnostník síce za založenie zaplatí menej, ale ako jednotlivec za prípadné straty a problémy ručí celým svojím obchodným a osobným majetkom. Naopak, spoločníci v s. r. o. ručia za záväzky s. r. o. svojím osobným majetkom len do výšky nesplateného vkladu do základného imania zapísaného v obchodnom registri (základné imanie musí byť minimálne 5 000 eur) a ak celý upísaný vklad do základného imania splatí, za záväzky s. r. o. vlastným majetkom už neručí.

 

Poplatky a odvody spojené s s. r. o.


Založenie s. r. o. nie je lacnou záležitosťou. Už sme spomínali poplatok za zápis do obchodného registra, ktorý môže byť vo výške 150 alebo 300 EUR. V prípade dodatočných zmien v tomto zápise by sme museli navyše zaplatiť 33 až 66 EUR. K uvedenej sume je potrebné pripočítať náklady notára na osvedčenie dokumentov a podpisov a náklady v súvislosti s vydaním osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

 

Okrem poplatkov za dokumenty musíme počítať s tým, že pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným sme povinní zložiť aj základné imanie, ktoré je zákonom stanovené na 5000 EUR.

 

Mesačné odvody a dane

Vzhľadom na to, že pri s. r. o. sa jedná o právnickú osobu a nie o osobu fyzickú, má v oblasti platenia odvodov veľkú výhodu. Spoločník alebo konateľ v s.r.o., ak si za svoju činnosť nevypláca žiadnu odmenu, nemusí platiť žiadne odvody do sociálnej poisťovne. Odvody do zdravotnej poisťovne platí len konateľ a aj tie vie optimalizovať aj pod hranicu minimálnej stanovenej čiastky. Sociálne a zdravotné poistenie teda potom platíme až vtedy, keď vyplácame odmenu spoločníkom alebo máme zamestnancov a riešime ich mzdy (podľa typu pracovného pomeru).

 

V prípade daní spoločnosť s ručením obmedzeným musí viesť podvojné účtovníctvo a svoje výnosy zdaňuje dvoma možnými sadzbami. Sadzbu 15 % môžeme použiť, ak celkové výnosy firmy za rok nepresiahli sumu 49 790 EUR. Ak sú tieto výnosy vyššie, na zisk sa uplatňuje 21 %-na sadzba dane. Navyše, ak by si spoločník s.r.o. chcel vyplatiť časť zisku na svoj osobný účet, táto transakcia sa bude označovať ako vyplatenie dividendy. Dividenda sa zdaňuje sadzbou dane z dividend vo výške 7 %.

 

Daň sa klasický počíta zo základu dane, ten si však tento typ spoločnosti nemôže znížiť o paušálne výdavky, nezdaniteľné časti základu dane alebo bonusy. Do základu dane sú zahrnuté iba preukázateľné výdavky a výnosy, prípadne ešte aj pripočítateľné a odpočítateľné položky.

 

 

 

 

227 views0 comments

Comments


bottom of page