top of page

Ochrana osobních údajů

společnosti UBBE

 

Společnost UBBE sro, se sídlem Konventná 9, Bratislava, 81103,  IČO: 53 706 641, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresní soud Bratislava I., oddíl Sro, vložka UBBE“) se jako provozovatel při zpracování osobních údajů klientů ve vysoké míře stará o jejich zabezpečení.

 

Problematiku ochrany Vašich osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů (dále jen „Nařízení GDPR“), jakož i zákon č.18/2018 Zz o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon GDPR“), jakož i jako GDPR (dále jen „GDPR“).

 

Prosím věnujte následujícím informacím Vaši pozornost.

 

PROVOZOVATEL, Který zpracovává vaše osobní údaje

 

Společnost UBBE se zaměřuje zejména na oblast marketingových, reklamních služeb, správu sociálních sítí, zprostředkování zaměstnání a průzkumu trhu a veřejného mínění. V této souvislosti zpracovává osobní údaje svých klientů.

 

Společnost UBBE je vůči svým klientům v postavení provozovatele. Provozovatelem je ve smyslu GDPR jakákoli osoba, která se rozhodla vykonávat činnost, jejíž součástí je, mimo jiné, i zpracování osobních údajů, přičemž tato určuje účely a prostředky jejich zpracování.

 

Kontaktní údaje PROVOZOVATELE

 

Ubbe sro

Konventní 9

Bratislava, 81103

Mail: info@ubbe.sk

 

DRUHY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobním údajem je jakákoli informace, resp. jejich kombinace, týkající se fyzické osoby, na jejímž základě ji lze konkrétně identifikovat. Osobními údaji jsou buď kombinace „obecnějších“ osobních údajů (např. jméno, příjmení a e-mail), nebo v některých případech postačuje i jeden identifikační nezaměnitelný osobní údaj (např.rodné číslo, č.OP apod.).

 

Společnost UBBE zpracovává tyto kategorie osobních údajů:

 

Jméno a příjmení

E-mailová adresa

Telefonní číslo

Věk

Pohlaví

Adresa trvalého a přechodného bydliště

Rodinný stav

Fotografie

Údaje o vzdělání

Údaje o pracovních zkušenostech

Doplňující informace uvedené uchazečem v zaslaném životopisu

IP adresa

Rodné číslo

Bankovní spojení

Údaje o zdravotní pojišťovně

OP, Pas

Cookies

 

Zdroje získávání osobních údajů

 

UBBE získává Vaše osobní údaje přímo od Vás při kontaktování nás osobně, mailem nebo přes naši webstránku.

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro účely související s předmětem činnosti UBBE.

 

V praxi to znamená pro účely:

 

 • uzavření a plnění smlouvy o poskytování služeb;

 • uzavření pracovní smlouvy;

 • zprostředkování zaměstnání;

 • vedení účetnictví;

 • poskytování konzultačních služeb;

 • přímého marketingu – zasílání propagačních a informačních materiálů v souvislosti s poskytováním služeb.

 

Právní základ zpracování osobních údajů

 

Právním základem pro toto zpracování může být podle konkrétní situace:

 

 • na základě Vašeho souhlasu pro jeden nebo více konkrétních účelů – například. zprostředkování zaměstnání, nezávazná konzultační otázka, marketing;

 • z důvodu plnění smlouvy;

 • plnění zákonné povinnosti společnosti - Např. zákon o účetnictví, archivaci apod.;

 • z důvodu oprávněného zájmu - přímý marketing, pokud se již stanete klientem UBBE.

 

Příjemci Vašich osobních údajů

 

Za účelem možnosti poskytovat Vám komplexní a kvalitní služby společností UBBE je nezbytné, aby Vaše osobní údaje byly poskytnuty vybraným osobám spolupracujícím s UBBE. Jedná se o zaměstnavatele poskytující volná pracovní místa, servisní společnosti, jako advokátní kanceláře, účetní a daňové společnosti, IT společnost, příslušné státní orgány a další osoby nezbytné k řádné činnosti společnosti UBBE.

UBBE při výběru smluvních partnerů dbá na jejich spolehlivost a ve smlouvě se smluvním partnerem jsou vždy určena i pravidla ochrany osobních údajů.

 

Následky neposkytnutí osobních údajů

 

V případě, že je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uzavření nebo plnění smluvního vztahu, následkem jejich neposkytnutí bude nemožnost uzavřít takovou smlouvu. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však dobrovolné.

 

V případě, že je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů oprávněn zájem, jste povinni toto zpracování strpět, s možností práva namítat takové zpracování.

 

Zvláštní režim udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů

 

V případě, že je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů Váš souhlas, při jeho neposkytnutí nemůže dojít k poskytování služeb ze strany UBBE.

 

Takový souhlas můžete kdykoli odvolat, a to doručením oznámení společnosti UBBE na její kontaktní údaje uvedené výše. Obsahem oznámení musí být jednoznačné odvolání uděleného souhlasu.

 

Odvoláním souhlasu ke zpracování osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů provedena před odvoláním.

 

Odvoláním Vašeho souhlasu však automaticky nemusí dojít ke skončení zpracování těch Vašich osobních údajů, které zpracovává UBBE na jiném právním základě, o čemž se můžete u ní informovat (např. na základě zákona o archivaci, účetnictví apod.).

 

jaká jsou Vaše práva

 

GDPR Vám umožňuje využít v souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů následující práva:

 

 • máte právo se obrátit na a požadovat přístup k Vašim osobním údajům (potvrzení o tom, zda se zpracovávají Vaše osobní údaje),

 • máte právo na informace o zdroji, ze kterého pocházejí osobní údaje (tedy kdo je naší společnosti poskytl, odkud jsou),

 • máte právo na informace, jaké Vaše osobní údaje se zpracovávají,

 • máte právo na výmaz, opravu a právo namítat zpracování Vašich osobních údajů - pokud nesouhlasíte s jejich zpracováním,

 • máte právo na omezení zpracovávání vašich osobních údajů (např. vyloučit jejich zpracování pro marketingové účely),

 • máte právo na přenos vašich osobních údajů k jiné osobě.

V případě, že to uznáte za vhodné a potřebné, můžete se se stížností obrátit i na Úřad pro ochranu osobních údajů ČR.

 

 

Doba úschovy vašich osobních údajů

 

Společnost UBBE uchovává Vaše osobní údaje pouze po nezbytně nutnou dobu, následně jsou pod dohledem zlikvidovány.

 

Zpracovávají-li se osobní údaje z důvodu plnění zákonné povinnosti – tyto se uchovávají po dobu vyžadovanou příslušným zákonem.

 

V případě smluvního vztahu se Vaše osobní údaje zpracovávají po dobu trvání smluvního vztahu a následně jsou uchovávány po dobu určenou zvláštními právními předpisy. zákonem o archivnictví, zákonem o účetnictví, daňovými zákony (zpravidla 10 let) av případě potřeby se tyto doby prodlužují o obecné promlčecí doby (v rámci možných soudních řízení).

 

Zpracovávají-li se osobní údaje z důvodu oprávněného zájmu, osobní údaje se uchovávají po dobu trvání příslušného oprávněného zájmu a po dobu, po kterou lze uplatňovat, prokazovat nebo hájit práva a nároky z oprávněného zájmu nebo související s oprávněným zájmem.

 

Zpracovávají-li se osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, uschovávají se tyto po dobu, na kterou byl souhlas udělen nebo do doby odvolání souhlasu, s výjimkou existuje-li k jejich dalšímu zpracování jiný právní důvod (např. zákon o archivnictví, účetnictví apod.) .

 

Přeshraniční přenos

 

Přeshraniční přenos vašich osobních údajů do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EU, Island, Norsko a Lichtenštejnsko) se neuskutečňuje.

 

Způsob zpracování vašich osobních údajů

 

Vaše osobní údaje se zpracovávají v elektronické podobě a/nebo v listinné podobě.

 

UBBE neprovádí automatizaci a profilování při zpracování osobních údajů, tj. vyhodnocování chování klienta a nabízení produktů na míru.

 

BEZPEČNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

UBBE přijala v rámci bezpečnosti ochrany Vašich osobních údajů příslušná opatření k zamezení jejich úniku nebo znehodnocení, a to v kvalitě současného technického vývoje.

 

Tato opatření jsou podrobně rozepsána a definována ve vnitřním předpisu společnosti, přičemž každý člen statutárního orgánu/zaměstnanec/spolupracovník, který přichází do kontaktu s osobními údaji je povinen se s nimi seznámit a tyto dodržovat, spolu s organizačními a personálními opatřeními, která zamezují, resp. . minimalizují jejich únik, ztrátu nebo zneužití.

bottom of page