top of page

Výpočet čistej mzdy pre rok 2022 – Trvalý pracovný pomer vs živnosť

Updated: Apr 22, 2023

Trvalý pracovný pomer a živnosť sú jednými z najpopulárnejších foriem pracovného vzťahu. Líšia sa na základe viacerých aspektov, vrátane daňových a odvodových podmienok. Prečítajte si viac o tom, ako sa líši výpočet čistej mzdy pre obidva pracovné pomery.
Trvalý pracovný pomer


V prípade trvalého pracovného pomeru sa o všetky odvody a dane stará zamestnávateľ. V zmluve je väčšinou uvedená výška mesačnej alebo hodinovej hrubej mzdy a na účet každý mesiac dostávame až čistú mzdu – čiastku, ktorá vznikne po pripočítaní prípadných príplatkov do hrubej mzdy a následnom odpočítaní všetkých odvodov.


Sociálne a zdravotné odvody

Trvalý pracovný pomer prináša istotu, že všetky odvody budú riadne zaplatené na základe aktuálnej sadzby. Na sociálne poistenie sa z nášho vymeriavacieho základu odrátava 9,4% a na zdravotné 4%. Vymeriavacím základom je v tomto prípade naša hrubá mzda.


Okrem týchto percent určitú čiastku odvádza aj zamestnávateľ z vlastného rozpočtu. Práve preto poznáme pojem superhrubá mzda – koľko skutočne stojíme zamestnávateľa (hrubá mzda + odvody zo strany zamestnávateľa). Zamestnávateľ za nás zaplatí navyše 25,2 % našej hrubej mzdy sociálnej poisťovni a 10 % zdravotnej poisťovni.


Daň z príjmu

Pre trvalý pracovný pomer je daň z príjmu fixne stanovená Zákonníkom práce. To, aké percento z hrubej mzdy sa nám odráta, závisí od nášho daňového základu (rozdiel medzi našimi ročnými zdaniteľnými príjmami a vydajmi).


Daňový základ pre zamestnanca teda môžeme vypočítať ako: mesačný hrubý plat * 12 – ročná nezdaniteľná časť základu dane – mesačné odvody * 12.


Ročná nezdaniteľná časť pre obdobie 1.1.2022 - 31.12.2022 predstavuje 4579,26 EUR (381,61 EUR / mesiac). Základ dane sa dá znížiť aj o nezdaniteľné časti na manželku alebo manžela, dôchodkové sporenie alebo o daňový bonus na dieťa.


Ak je náš ročný základ dane nižší ako 38 553,01 EUR, tak je našou sadzbou dane 19 %. V opačnom prípade rozdelíme náš daňový základ na dve častí: jedná časť bude 38 553,01 EUR, z ktorej zaplatíme 19 % a druhou časťou bude zvyšok, z ktorého zaplatíme 25 %.

Daňový základ

10000 EUR

40000 EUR (38 553,01 EUR + 1446,99 EUR )

Daň z príjmu

1900 EUR (19 % z 10000)

7325,07 EUR (19% z 38 553,01) + 361,75 EUR (25 % z 1446,99) = 7325,07 EUR

Príklad z praxe

Povedzme, že sme zamestnaní na trvalý pracovný pomer a náš hrubý mesačný plat je 1000 EUR.


V prípade trvalého pracovného pomeru sa nám 94 EUR (9,4 %) odráta na sociálne poistenie, 40 EUR (4%) na zdravotné a 164,54 EUR (19% zo zvyšku) sa odráta ako daň príjmov. Ak sa výška mzdy a odvodov počas roka nezmení, tak naším základom dane je: (1000 * 12) – (94*12+40*12) - 4579,26 = 5812,74 EUR. To je nižšie ako 38 553,01 EUR, preto daňové odvody budú predstavovať 19%.

Zamestnanec

Zamestnávateľ

Hrubá mzda zamestnanca

1000 EUR

Zdravotné poistenie

40 EUR

100 EUR

Sociálne poistenie

94 EUR

252 EUR

Daň z príjmu

164,54 EUR

Celkovo odvody

298,54 EUR

352 EUR

Čistá mzda zamestnanca

1000 – 298,54 = 701,46 EUR

Superhrubá mzda (koľko skutočne stojíme zamestnávateľa )

1000 + 352 = 1352 EUR

Živnosť


V prípade živnosti sa o všetky odvody staráme my. Odvíjajú sa od nášho základu dane, a ten, na rozdiel od zamestnancov na TPP, vieme výrazne znížiť na základe paušálnych alebo skutočných výdavkov.


Skutočné výdavky predstavujú reálne množstvo peňazí, ktoré sme minuli na predmety alebo aktivity v rámci podnikania. Sú zaznamenávané v daňovej evidencii. Paušálne sú výdavky percentom z príjmov. Predstavujú 60% z príjmov z podnikania, najviac však do výšky 20000 EUR, a k tejto sume sa ešte pripočítajú aj zaplatené odvody. Je to najvýhodnejšia a najjednoduchšia forma “preukazovania” výdavkov, pokiaľ naše skutočné výdavky nie sú vyššie.

Základ dane znížený na základe výdavkov nazývame čiastkovým.


Práca na živnosť vyžaduje vedenie účtovníctva a daňovej evidencie, to však nie je vôbec problém, ak si vieme nájsť šikovnú účtovnícku. Vo výsledku môžu byť odvody pre živnostníka výrazne nižšie ako pre zamestnanca.


Sociálne a zdravotné odvody

Rovnako ako pri trvalom pracovnom pomere sa odvody počítajú na základe vymeriavacieho základu. Nemôže to však byť hrubá mzda, pretože živnostník nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu a môžeme mať počas roka uzatvorených niekoľko rôznych obchodných zmlúv s rôznymi zamestnávateľmi.


Ročný vymeriavací základ pre živnostníka sa vypočíta tak, že k čiastkovému základu dane pripočítame ročné zaplatené odvody a výsledok vydelíme koeficientom 1,486 a počtom mesiacov pôsobenia živnosti.


Výška minimálneho vymeriavacieho základu na platenie odvodov pre rok 2022 je 566,50 eur. Ak je náš vymeriavací základ nižší ako táto čiastka, tak platíme len minimálne odvody (od júla 2022 je to 79,31 EUR do zdravotnej a 187,78 EUR do sociálnej poisťovní), v opačnom prípade platíme z nášho vymeriavacieho základu do zdravotnej poisťovní 14% a do sociálnej 33,15 %.

Mesačný vymeriavací základ

550 EUR

1000 EUR

Odvody na sociálne poistenie

187,78 EUR

331,5 EUR

Odvody na zdravotné poistenie

79,31 EUR

140 EUR

Čo ak je to náš prvý rok v podnikaní? Zdravotné odvody platíme hneď od začiatku podnikania a vzhľadom na to, že sme tento rok ešte nepodnikali, tak platíme iba minimálnu sumu. Do sociálnej poisťovni nemusíme prvý rok pôsobenia živnosti odvádzať žiadne peniaze. Táto povinnosť vzniká až vtedy, ak náš ročný príjem prekročí sumu 6798 EUR alebo ak sme v predchádzajúcich rokoch platili tieto odvody.


Daň z príjmu

Výška dane z príjmu sa odvíja od daňového základu. Ako sme už spomínali, živnostníci si vedia tento základ výrazne znížiť uplatnením paušálnych alebo skutočných výdavkov.


Daňový základ pre živnostníka teda môžeme vypočítať ako: ročný príjem – ročné paušálne (60%) alebo skutočné výdavky – ročná nezdaniteľná časť základu dane - ročné odvody.


Ročná nezdaniteľná časť pre obdobie 1.1.2022 - 31.12.2022 predstavuje 4579,26 EUR (381,61 EUR / mesiac). Základ dane sa dá znížiť aj o nezdaniteľné časti na manželku alebo manžela, dôchodkové sporenie alebo o daňový bonus na dieťa.


Obecne sú tri sadzby dane pre živnostníka. Ak obrat živnostníka za minulý rok nepresiahne 49 790 EUR, tak platí zníženú sadzbu dane z príjmov – 15 %. V opačnom prípade to funguje podobne ako pri zamestnancoch – 19 % sa uplatní na základ nižší alebo rovný ako 38 553,01 EUR a 25 % na zvyšnú čiastku.


Čo ak je to náš prvý rok v podnikaní? V prvom roku podnikania nemá živnostník povinnosti platiť daň z príjmov.Tá sa vypočíta až po podaní daňového priznania, po skončení zdaňovacieho obdobia – kalendárneho roku.


Príklad z praxe

Ak sme živnostníkmi, tak sa musíme pozerať na celkový minuloročný príjem. Povedzme, že každý mesiac sme zarábali 1000 EUR a uplatňovali paušálne výdavky.


Potom za predošlý rok je náš prijem 12000 EUR a čiastkový základ dane je po odpočítaní paušálnych výdavkov a minuloročných odvodov 1594,92 EUR. Pripočítame odvody (ak sme platili každý mesiac len tie minimálne), vydelíme koeficientom a počtom mesiacov a dostaneme sumu 269,18 EUR. Toto je náš vymeriavací základ, ktorý je menší ako ten minimálny, preto platíme iba minimálne odvody. Vzhľadom na to, že základ dane po odpočítaní nezdaniteľnej časti je menší ako 0, tak daň z príjmu neplatíme žiadnu.

Mesačný príjem z min. rok

1000 EUR

Úhrn zdaniteľných príjmov

z podnikania alebo z inej činnosti SZČO za min. rok

12000 EUR

Čiastkový základ dane (pri paušálnych výdavkoch)

1594,92 EUR

Celkové odvody zdravotnej poisťovni za min. rok

951,72 EUR

Celkové odvody sociálnej poisťovni za min. rok

2253,36 EUR

Mesačný vymeriavací základ

269,18 EUR

Sociálne poistenie

187,78 EUR

Zdravotné poistenie

79,31 EUR

Daň z príjmu

0 EUR

Koľko nám ostane

732,91 EUR12 views0 comments

Comments


bottom of page