top of page

Daňové priznanie 2024 - Čo vedieť pred podaním?

Blíži sa koniec marca a s ním aj konečný dátum na podanie daňového priznania (DP) za rok 2023. Niekto sa toho desí, pre niekoho je to len jednoduchá formalita na pár hodín a niekto ho radšej nechá vyplniť tretej osobe – v každom prípade sa jedná o daňovú povinnosť, ktorá musí byť vykonaná korektne a včasne.


My sme pre Vás pripravili pár užitočných informácií, ktoré by Vám s podaním daňového priznania mohli pomôcť.


Dozviete sa:

 • Kto má povinnosť podať DP

 • Ktoré príjmy sa uvádzajú v DP

 • Ako vypočítať daň

 • Aké prílohy pripraviť
 

Kto má povinnosť podať DP

 

Bol náš príjem v roku 2023 vyšší ako 2 461,41 EUR? Tak potom sa daňovému priznaniu nevyhneme, a to až na pár výnimiek. Musíme ho podať aj v prípade, že náš príjem bol nižší ako toto číslo, ale vykazujeme daňovú stratu (týka sa hlavne živnostníkov).

 

Obecne sa nám daňové priznanie oplatí podať aj keď máme ročný príjem nižší ako uvedená čiastka. Rovnako ako to, že v prípade vyšších čiastok nám môže vyjsť, že musíme určitú výšku dane ešte doplatiť, tak platí aj to, že pri tých nižších môže vzniknúť daňový preplatok, čo znamená, že sa nám nejaké peniaze vrátia.

 

Podať daňové priznanie môžeme buď sami alebo sme o to mohli požiadať svojho zamestnávateľa, to však iba v prípade, že naše príjmy pochádzali iba zo zamestnania a nemali sme žiadne vedľajšie príjmy.

 

Právnické osoby sú povinní podať daňové priznanie vždy. Jedine výnimky tvoria občianske združenia, daňovníci, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, rozpočtové či príspevkové organizácie a daňovníci, u ktorých sa zo všetkých príjmov daň vyberá zrážkou alebo sú od nej úplne oslobodené.

 

Ktoré príjmy sa uvádzajú v DP

 

Okrem bežných príjmov zo zamestnania (DP typu A) či živnosti  sa do daňového priznania uvádzajú aj iné zdroje ziskov ako je napríklad prenájom nehnuteľností, umelecká činnosť, výhra či investície. V prípade iných zdrojov, než je zamestnanie, fyzická osoba podáva DP typu B.

 

Medzi príjmy, ktoré sa do daňového priznania neuvádzajú patria:

 • Výživné

 • Štipendiá

 • Sirotský či invalidný dôchodok

 • Dedičstvo

 • Podpora v nezamestnanosti

 • Prijatá pôžička

 • Finančné a nefinančné dary

 • Plnenie náhrad zdravotného poistenia

 • Sociálne dávky

 

Ako vypočítať daň

 

Výpočet dane je hlavným krokom pri vypĺňaní daňového priznania. Výsledok tohto výpočtu nám hovorí o tom, koľko musíme doplatiť alebo aká suma nám bude vrátená. Počíta sa na základe všetkých zdaniteľných príjmov a našich výdavkov a ak sa pozrieme bližšie, tak si môžeme všimnúť, že jednotlivé políčka na vyplnenie v daňovom priznaní sú iba medzi krokmi tohto výpočtu.

 

Základ dane

 

V prvom rade musíme vypočítať základ dane, z ktorého sa následne počíta samotná daň.


Základ dane = (Príjmy - Odvody - Daňovo uznateľné výdavky - Nezdaniteľné minimum)


Zo súčtu všetkých príjmov za rok 2023 (viz. kapitola vyššie) sa odpočítajú celkové odvody za zdravotné a sociálne poistenie, celkové daňovo uznateľné výdavky a nezdaniteľné minimum.


Daňovo uznateľné výdavky sa týkajú predovšetkým SZČO, ale v niektorých prípadoch sa môžu týkať aj zamestnancov. Patria sem:

 • Reálne výdavky – napríklad výdavky spojené s umeleckou činnosťou alebo údržbou bytu pri jeho prenájme.

 • Paušálne výdavky – vieme vykázať výdavky bez potreby ich upresnenia vo výške 60 % z celkového príjmu.

Nezdaniteľné minimum alebo nezdaniteľná časť základu dane je fixná časť príjmu, ktorá sa z hľadiska zákona nedaní. Táto čiastka sa môže v priebehu rokov meniť – pre rok 2023 bola jej výška 4922,82 EUR. Navyše k tomu vieme odpočítať nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie či celoeurópsky osobný dôchodkový produkt.

 

Daň

Zo základu dane môžeme následne vypočítať daň, ktorá predstavuje 19 % zo základu v prípade príjmov napríklad zo zamestnania  z prenájmu nehnuteľnosti, z licencie na použitie umeleckého diela, či predaja vecí alebo 15 % v prípade príjmov napríklad zo živnosti alebo umeleckej činnosti. Z výslednej čiastky môžeme odpočítať ešte daňový bonus na dieťa. Ten sa vzťahuje na jedincov, ktorí majú deti a počíta sa ako násobok počtu detí a mesiacov v roku 2023, počas ktorých boli v opatere jedinca. Ďalšou možnosťou je uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky.

 

Výsledkom výpočtu je číslo, ktoré predstavuje výšku dane, ktorú sme boli povinní uhradiť za rok 2023. V prípade, že celková zaplatená daň za rok 2023 je nižšia ako táto čiastka, tak rozdiel tých to dvoch čísiel sa eviduje ako daňový nedoplatok. Lehota na jeho zaplatenie je rovnaká ako na podanie daňového priznania – do konca marca.

Naopak, ak celková zaplatená daň za rok 2023 je vyššia ako daňová povinnosť, tak rozdiel sa označuje ako daňový preplatok a bude nám vrátený.

.

 

Aké prílohy pripraviť

 

Daňové priznanie sa podáva na daňovom úrade. Vo väčšine prípadov nám však nestačí iba prísť s vyplneným tlačivom, ale musíme doniesť aj určité prílohy, ktoré dosvedčujú naše príjmy či výdavky.

 

Príjmy najjednoduchšie dokážeme doložením ročného zúčtovania, prípadne výplatných pások od zamestnávateľa. Ak sme živnostníkom, tak môžeme doložiť účtovnú závierku.

 

V prípade reálnych výdavkov musíme doložiť príslušné doklady, napríklad faktúry alebo pokladničný doklad. V prípade paušálnych výdavkov nemusíme dokladať žiadnu evidenciu.

 

V prípade, že chceme uplatniť daňový bonus, tak musíme na základe jeho druhu buď doložiť kópiu rodného listu a potvrdenie o návšteve školy alebo kópiu potvrdenia vydaného veriteľom (bankou) o úveroch na bývanie.

190 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page