top of page

Aké sú odvodové a daňové podmienky v roku 2023?

Daňové priznania za rok 2022 sú už podané, pre tento rok sa však podmienky budú meniť. Rok 2023 prináša menšie zmeny vo výške odvodov a daní a preto sme si pre vás pripravili prehľad toho, čo všetko sa pre nás zmenilo a na aké dátumy by sme nemali zabudnúť.Zmeny pre rok 2023 sa týkajú najmä SZČO, ale prehľad by mali mať aj tí zamestnaní na trvalý pracovný pomer, zmení sa pre nich totiž výška nezdaniteľnej časti základu dane.


Prečo došlo ku zmene?


Výška odvodov sa tesne odvíja od priemernej mesačnej mzdy zamestnancov spred dvoch rokov. V roku 2021 priemerná mesačná mzda na Slovensku podľa Štatistického úradu SR medziročne vzrástla o 6,9 % na 1 211 EUR, a tak sa v závislosti na nej zmenili aj výšky minimálnych a maximálnych preddavkov pre SZČO.


Výška nezdaniteľnej časti, ako aj daňových sadzieb sa odvíja od sumy platného životného minima, ktoré platí od 1.7.2022 do 30.06.2023. Počíta sa teda so životným minimom 234,42 EUR, pričom rok dozadu to bolo 218,06 EUR.


Aké sú nové podmienky pre zamestnancov na TPP?


Odvody:

Keďže má zamestnanec fixne stanovené percento, ktoré sa z platu odpočítava na pokrytie odvodov, tak sa podmienky pre rok 2023 veľmi nezmenili. Celkovo zamestnávateľ za zamestnanca zaplatí odvody vo výške 35,20 % jeho hrubej mzdy a priamo zamestnancovi zrazí z hrubej mzdy 13,40 %.

Sociálna poisťovňa

Zdravotná poisťovňa

Zamestnávateľ

25,20 %

10 %

Zamestnanec

9,40 %

4 %


Pre zamestnanca so zdravotným postihnutím sa celkové odvody zdravotnej poisťovni znižujú o 50 %, teda dokopy sa platí 7 % (5 % zamestnávateľ, 2 % zamestnanec).


Dane:

V roku 2023 vzrástla čiastka nezdaniteľnej časti základu dane v súvislosti so zvýšením platného životného minima. Vypočítava sa ako 21-násobok platného životného minima, teda pre tento rok je to 4,922,82 EUR (21 * 234,42 EUR) a to mesačne vychádza na 410.24 EUR. Ak zamestnanec zarobí menej, ako je táto čiastka, tak nemusí platiť žiadne dane.


Základ dane sa dá znížiť aj o nezdaniteľné časti na manželku alebo manžela, dôchodkové sporenie alebo o daňový bonus na dieťa, hodnoty ktorých sa tiež upravujú na základe platného životného minima.


Ak zamestnanec zarobí väčšiu sumu, než je nezdaniteľná časť, tak platí daň vo výške 19 % z hrubej mzdy. Pre túto 19-percentnú daň sa v roku 2023 zdvihla horná hranica na 41 445,46 EUR (176,8-násobok platného životného minima), to znamená, že mesačne je horná hranica 3 453,78 EUR. Za ročné príjmy vyššie ako táto suma si zamstanenec teraz zaplatí 25 % z hrubej mzdy.


Aké sú nové podmienky pre SZČO?


Odvody:

Naopak, výška odvodov pre SZČO sa mierne zmenila. V tomto prípade sa počíta z nášho vymeriavacieho základu. Ročný vymeriavací základ pre živnostníka sa vypočíta tak, že k čiastkovému základu dane pripočítame ročné zaplatené odvody a výsledok vydelíme koeficientom 1,486 a počtom mesiacov pôsobenia živnosti.


Obecne z vymeriavacieho základu zaplatíme 33,15 % sociálnej poisťovni a 14 % zdravotnej poisťovni. Pre osoby so zdravotným postihnutím sú odvody zdravotnej poisťovni polovičné, teda 7 %. Pre vymeriavací základ a tým pádom aj pre výšky odvodov sú zároveň stanovené určité minimálne a maximálne hranice.


Minimálny vymeriavací základ predstavuje 50 % celkovej priemernej mzdy. V roku 2023 je stanovený na sumu 605,50 EUR (50 % z 1 211 EUR). Sociálnej poisťovni tak zaplatíme minimálne 200,72 EUR mesačne (33,15 % z 605,50 EUR). Minimálne mesačné odvody do zdravotnej poisťovni osoby bez zdravotného postihnutia budú 84,77 EUR (14 % z 605,50 EUR). V prípade osoby so zdravotným postihnutím by to bolo 42,38 EUR.


Maximálny vymeriavací základ je nastavený na 7-násobok celkovej priemernej mzdy. V roku 2023 preto predstavuje 8 477 EUR (7 * 1 211 EUR). Sociálnej poisťovni teda nezaplatíme viac ako 2 810,12 EUR mesačne (33,15 % z 8 477 EUR). Maximálna hranica pre odvody zdravotnej poisťovni sa už od 1.1.2017 nestanovujú.


Dane:

Výška dane z príjmu sa odvíja od daňového základu. Ten predstavuje príjmy výrazne znížené o nezdaniteľnú časť základu dane a výdavky. Živnostníci si môžu uplatniť buď skutočné daňové výdavky, teda náklady, ktoré im za rok vznikli v súvislosti s podnikaním, alebo paušálne výdavky, ktoré predstavujú percento z príjmov. To znamená, že SZČO nemusí vykazovať žiadne skutočné výdaje a pritom si odpočíta 60 % zo zdaniteľných príjmov, maximálne však do výšky 20 000 EUR ročne. Okrem toho sa do výdavkov počítajú aj odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovní vo výške, v akej ich živnostník skutočne zaplatil.


V roku 2023 vzrástla čiastka nezdaniteľnej časti základu dane v súvislosti so zvýšením platného životného minima. Vypočítava sa ako 21-násobok platného životného minima, teda pre tento rok je to 4,922,82 EUR (21 * 234,42 EUR) a to mesačne vychádza na 410.24 EUR. Hranica maximálnej výšky základu dane pre získanie nároku na plnú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka je 92,8-násobok sumy životného minima, teda pre rok 2023 je to 21 754,18 EUR. Po prekročení tejto sumy sa nezdaniteľná časť počíta ako 10 361,36 EUR – (štvrtina základu dane), kde suma 10 361,36 eur predstavuje 44,2-násobok životného minima. Po prekročení sumy 41 455,46 EUR (176,8-násobok platného životného minima) je nezdaniteľná časť nulová.


Základ dane sa dá znížiť aj o nezdaniteľné časti na manželku alebo manžela, dôchodkové sporenie alebo o daňový bonus na dieťa, hodnoty ktorých sa tiež upravujú na základe platného životného minima.


Pre SZČO sú stanovené 3 rôzne percentuálne sadzby dane z príjmov. Ak výnosy za minulý rok nepresiahnu 49 790 EUR, tak platí zníženú sadzbu dane z príjmov – 15 %. V opačnom prípade to funguje podobne ako pri zamestnancoch – 19 % sa uplatní na tu časť, ktorá nepresahuje 41 455,46 EUR (176,8-násobok platného životného minima) a 25 % na zvyšnú čiastku.


14 views0 comments
bottom of page